on-page

 • On & Off-page optimization - what you need to know?

  on off page seoAs you can see in the picture, both optimizations are parts of a whole thing. They go together and to understand the power and importance of each one of them, please keep on reading.

  On-Page

  On-pageOn-page or what we can see is that part of the site which visitors perceive . Each page has its main title, indicating the topic of the page and it is the most important part of it. Google considers this title to be the marker which determines under what searches, your search engine must show it. This tag in the source code is marked as . This title is displayed in the browser tab. Almost always it coincides with the visible page title, which can be a product name, category or menu which you have chosen. It is the criterion for a well-made and working page.

 • On&Off-page оптимизация - какво трябва да знаем?

  on off page seoКакто се вижда на снимката, двете оптимизации са част от едно цяло нещо. Те вървят ръка за ръка и за да разберете силата и значението на всяка една от тях, продължете да четете.

  On-Page

  On-page или това,което виждаме е частта от сайта която посетителите възприемат. Всяка една страница си има основно заглавие, което показва темата на страницата и тя е най-важната част. Google счита това заглавие за маркер, по който да определя при какви търсения в търсачката си да я показва. Този маркер в кода на страницата е маркиран, като <title>. Това заглавие се показва в таба на бразуъра. Почти винаги то съвпада с видимото заглавие на страницата, което може да е името на продукта, категорията или менюто, коетo сте избрали. То е основен фактор за добре направена и работеща страница. 

 • Panda algorithm and what to watch

  google pandaOriginal content and a ban on copying texts from other sites!

  What Panda algorithm does, is to monitor the plagiarism on the Internet. Using this algorithm Google finds out to what extent your texts are personal work and not copied from other sites. As in our real life, we are interested in unique things, the same principle applies to Google which ranks first sites that differ from the rest of the Internet (based on content).

  The texts you post, whether they are descriptions of products, services or news must always be as unique as possible. Depending on the percentage of copied content from other sites, your site loses its reputation and  it goes to a rear position.

 • Panda-алгоритъм и за какво да внимаваме

  google pandaОригинално съдържание и забрана за копиране на текстове от други сайтове!

  Това, което прави Panda алгоритъма, е да следи за плагиатство в интернет. Чрез този алгоритъм Google установява, до каква степен вашите текстове са лично творение и не са копирани от други сайтове. Както в реалния живот, на човек са му интересни уникалните и индивидуалните неща, така и Google класира напред сайтове, които се отличават от останалите в интернет (на база съдържание).

  Текстовете, които публикувате, независимо да ли са описания на продукти, услуги или новини е добре да бъдат в най-голяма степен уникални. В зависимост от процента на копираното от други сайтове съдържание, се губи авторитет на сайта и той минава на по-задна позиция.